Bà Lê Hằng
Giám đốc truyền thông VASEP
Bà Lê Hằng
Vị trí hiện tại và kinh nghiệm làm việc:
- Phó Giám đốc Trung tâm VASEP.PRO
- Từ 2006 đến 2008: Phóng viên và biên dịch viên của Bộ phận Thông tin VASEP
- Từ năm 2008 đến năm 2011: Trưởng bộ phận thông tin VASEP. Chỉ đạo chung: thông tin thủy sản và các hoạt động. Tổ chức thực hiện các ấn phẩm thông tin: Bản tin tuần Thương mại thủy sản, bản tin điện tử VASEP bằng tiếng Anh; website: vasep.com.vn, website: pangasius-vietnam.com.
- Từ năm 2011 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Xúc tiến Thương mại VASEP (VASEP.PRO). Tổ chức thực hiện và xuất bản các ấn phẩm thông tin thủy sản theo kế hoạch và nhiệm vụ của VASEP, bao gồm: các trang web như www.vasep.com.vn,  Bản tin: Thương mại thủy sản,  Báo cáo Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Báo cáo ngành hàng thuỷ sản (tôm, cá tra, cá ngừ), Báo cáo thị trường thủy sản, kênh video VASEP Highlight, dữ liệu thương mại và các báo cáo khác; các hoạt động truyền thông trên các kênh thông tin và mạng xã hội….
 
Current position and work experience:
- Deputy Director of VASEP Training & Trade Promotion Center (VASEP.PRO)
- From 2006 to 2008: Reporter and translator of Information Department of VASEP
- From 2008 to 2011: Head of Information Division belong to VASEP. Leading and organising: seafood information, acitivities. Organising staff to implement information publications: weekly Newsletter Seafood Trade, e-newsletter VASEP News in English; website: vasep.com.vn, website: pangasius-vietnam.com.
- From 2011 up to now: Deputy Director of VASEP Training & Trade Promotion Center (VASEP.PRO). Organize staff to implement and publish seafood information publications according to VASEP plans and mission, including: websites such as www.vasep.com.vn, Weekly Newsletter on Seafood Trade, quarterly Report on Vietnam Seafood Exports, Monthly Seafood Market Report, VASEP Highlight video, seafood trade data and other reports, communication activities on media channels and social network.
 
Diễn giả khác:
Ms. Lâm Tố Trinh

Phó Tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển Kinh doanh – NS BlueScope VN

Ms. Nguyễn Ngô Vi Tâm

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc của công ty Vĩnh Hoàn. Trưởng thành từ một nhân viên bán hàng đến trưởng phòng kinh doanh, bà sở hữu những tố chất để được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám...

Dr. Hồ Quốc Lực

Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch HĐQT FIMEX Việt Nam

Ms. Nguyễn Thị Thu Sắc

Tổng giám đốc Hải Nam Seafood đồng thời là Phó Chủ tịch VASEP

Mr. Huw Thomas

Ông Huw Thomas quản lý sự tham gia thị trường cho dự án chống lại khai thác bất hợp pháp của Pew, đây là dự án tập trung vào việc xây dựng tương lai bền vững cho các đại dương trên thế giới bằng cách ...